ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Statystyka medyczna

Zadania statystyki medycznej w Opolskim Centrum Onkologii realizowane są w Dziale Statystyki Medycznej i Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów (wcześniej Regionalnego Rejestru Nowotworów).
Przedstawicielki zespołu pracują we wszystkich jednostkach organizacyjnych Centrum: na stanowiskach pracy w szpitalu (sekretarki medyczne w oddziałach), przychodni oraz pracowni diagnostyki obrazowej, zakładzie radioterapii jako sekretarki medyczne w poradniach oraz rejestratorki a także jako statystycy medyczni.

Zadania realizowane przez  zespół są komplementarne, opierają się na ujednoliconych zasadach
w ramach specyficznych dla poszczególnych komórek organizacyjnych obszarów działalności.

Zadania statystyków dotyczą monitorowania działalności oraz przetwarzania (rejestrowania, zbierania, aktualizowania, uzupełniania, udostępniania, raportowania) danych statystycznych, analitycznych oraz rozliczeniowych wynikających z działalności Opolskiego Centrum Onkologii a także udostępnianie dokumentacji medycznej i rozliczenia mammografii skryningowej wykonywanej w ramach programu.

W dziale tym realizowane są zadania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”, mające na celu, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym, Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, nadzór i monitoring nad realizacją programu w  województwie opolskim (prewencja wtórna – badania przesiewowe).
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” jest Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów, którego celem jest zmiana świadomości, postaw  i zachowań społeczeństwa w związku z wiedzą jaką powinien każdy pozyskać na temat czynników mających wpływ na powstawanie nowotworów – głównym założeniem jest przedstawienie i upowszechnienie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Na stanowiskach pracy rejestratorek medycznych realizowane są zadania zespołu dotyczące organizacji i dokumentowania przyjęć na poziomie rejestracji do poszczególnych poradni lub pracowni, aktualizacji danych pacjentów w systemie informatycznym, założenia,  dostarczania w dniu wizyty pacjenta - obowiązującej w Opolskim Centrum Onkologii kartoteki pacjenta (historii choroby)- kartoteki do poradni, nadzoru nad prawidłowym przechowywaniem dokumentacji pacjentów w rejestracji Przychodni oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Na stanowiskach sekretarek medycznych w oddziałach szpitalnych, poradniach, zakładzie radioterapii czuwają nad codziennym dokumentowaniem realizowanych świadczeń medycznych
w zbiorach dokumentacji indywidualnej pacjenta i zbiorczej Centrum.

Zespół „STATYSTYKI” w swojej działalności na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii z pełnym szacunkiem i zrozumieniem oraz przyjaznym nastawieniem do naszych pacjentów
i współpracowników, sumiennie i z zaangażowaniem realizuje powierzone mu zadania.