ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Jednostka organizacyjna: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. T. prof. Koszarowskiego w Opolu
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Opolskie Centrum Onkologii ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, wykonuje działalność medyczną związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

• stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
• stosowaniu urządzeń, w których zainstalowano źródło promieniowania jonizującego
• stosowaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych w celu kontroli przyrządów pomiarowych
• uruchamianiu pracowni obejmujących obszary:

◦ rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa,
◦ radioterapia

 

Wszelka działalność prowadzona przez Opolskie Centrum Onkologii jest zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa Atomowego. Dla każdego obszaru działalności posiadamy stosowne, wymagane decyzje Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, oraz zgody Głównego Inspektora Sanitarnego.


Bezpieczeństwo ogółu ludności i pracowników gwarantujemy poprzez:

• nadzór przez inspektora ochrony radiologicznej nad bezpiecznym stosowaniem źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
• zapewnienie pacjentom i pracownikom, odpowiednich do prowadzonych czynności, środków ochrony indywidualnej,
• zakwalifikowanie personelu biorącego udział w procedurach medycznych do właściwej kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące oraz objęcie ich okresowymi pomiarami dawek,
• objęcie personelu obowiązkowymi szkoleniami z zakresu ochrony radiologicznej, oraz zobowiązaniu go do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy z zakresu stosowanych procedur
• przeprowadzanie oceny narażenia ogółu ludności,
• zagwarantowaniu pełnej sprawności wszystkich urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące lub urządzeń, w których zainstalowano źródło promieniowania jonizującego, poprzez wykonywanie codziennej i okresowej kontroli jakości oraz przeglądów serwisowych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń
i obowiązującymi przepisami prawa
• stosowanie, odpowiednio dobranych do charakteru prowadzonych procedur, osłon stałych, potwierdzonych wynikami pomiarów dozymetrycznych przeprowadzonych przez PWIS i PAA
• systematyczną kontrolę poziomu promieniowania rozproszonego w środowisku pracy


W ciągu ostatnich 12 miesięcy, procedury przeprowadzane w ramach rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej i radioterapii nie spowodowały zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące osób z ogółu ludności oraz pracowników biorących udział w przeprowadzanych procedurach medycznych. Zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły dopuszczalnych dawek granicznych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, tj.:

• dla pracowników: 20 mSv/rok;
• dla ogółu ludności: 1 mSv/rok

 

Ponadto, w tym samym okresie, nie miały miejsca żadne sytuacje awaryjne, mające wpływ na zwiększenie narażenia osób z ogółu ludności oraz pracowników na promieniowanie jonizujące.

 

Podczas prowadzenia działalności z wykorzystaniem zamkniętych źródeł promieniotwórczych, nie odnotowano żadnych zdarzeń radiacyjnych, w wyniku których doszło do niekontrolowanego uwolnienia izotopów promieniotwórczych, a przeprowadzane procedury medyczne nie wpłynęły na narażenie na promieniowanie jonizujące przekraczające poziom mocy dawki dla osób z ogółu ludności określonej w ustawie Prawa Atomowego i związanych z nim rozporządzeń.

Podczas procedur wykonywanych w ramach radioterapii, nie zarejestrowano sytuacji awaryjnych mających związek z rozszczelnieniem źródeł promieniotwórczych, wskutek czego doszło do skażenia środowiska naturalnego.