ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz.1200 z 2005r.), program realizowany będzie w latach 2006-2015.
Uchwalenie ww. ustawy stwarza gwarancję stabilnego finansowania Programu z budżetu państwa.
Przewiduje się, że realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie zapobiegania, wcześniejszego wykrywania oraz upowszechnienia i zwiększenia dostępności do leczenia odpowiadającego obecnemu poziomowi sprawdzonej w praktyce wiedzy medycznej, z uwzględnieniem postępu tej wiedzy, doprowadzi do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o około 10% oraz do poprawy skuteczności leczenia chorób nowotworowych w Polsce do poziomu osiąganego w krajach Zachodniej i Północnej Europy, czyli do osiągnięcia 40% wyleczeń i przeżyć 5-letnich u mężczyzn i ok. 50% wyleczeń i przeżyć 5- letnich u kobiet.

W ramach Programu, realizowane są wszystkie kierunki działań wymienione w ustawie, dotyczące w szczególności:

 1. rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;
 2. realizacji populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy, wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;
 3. zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania;
 4. uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do diagnostyki nowotworów i radioterapii;
 5. wdrożenia procedur zapewnienia  wysokiej jakości diagnostyki i terapii nowotworów;
 6. standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;
 7. upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;
 8. rozwoju i upowszechnienia współczesnych metod rehabilitacji chorych oraz opieki paliatywnej w onkologii;
 9. ograniczania odległych następstw leczenia;
 10. poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;
 11. upowszechniania i rozwoju nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, przedstawicieli innych zawodów medycznych;
 12. upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.


W zakresie profilaktyki priorytetami będą: upowszechnienie wiedzy o najczęstszych przyczynach zachorowania na nowotwory, kontynuowanie działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu zwłaszcza wśród kobiet i osób w młodszym wieku oraz zasad zdrowego żywienia.
W zakresie wczesnego wykrywania nowotworów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój populacyjnych programów wczesnego wykrywania raków piersi i szyjki macicy poprzez objęcie nimi grup kobiet, które dotychczas tymi programami nie były objęte oraz na dalsze podnoszenie standardów jakości badań diagnostycznych w tych programach.
Kontynuowane mają być wszystkie programy edukacyjne, programy doposażenia i modernizacji aparatury do leczenia nowotworów, w tym zwłaszcza do radioterapii oraz aparatury diagnostycznej, programy wdrażania i upowszechniania standardów kontroli jakości w badaniach diagnostycznych i terapii nowotworów, działania na rzecz poprawy jakości opieki nad chorymi na nowotwory zaawansowane.
Planowane jest gromadzenie w poszerzonym zakresie danych epidemiologicznych o zachorowaniach, zaawansowaniu, przeżyciach i zgonach chorych na nowotwory złośliwe w Polsce.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.