ukryj
pokaż

Rejestracja:

77 441 6004

Home
Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Opolu

 

 

Zakład radioterapii

Diagnostyka Obrazowa

 

 

Zakład Radioterapii z Pracownią Brachyterapii jest jednostką organizacyjną Opolskiego Centrum Onkologii, gdzie pacjenci są leczeni radykalnie i paliatywnie przy użyciu promieniowania z zastosowaniem technik teleradioterapii i brachyterapii. Rocznie w Zakładzie Radioterapii leczy się ponad 1000 pacjentów.

Trochę historii:

W roku 1968 Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu podjęła decyzję o budowie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej z bazą łóżkową i Zakładem Teleradioterapii. Już
w maju 1974 roku czynne były poradnie onkologiczne w nowym obiekcie.
W sierpniu otwarte zostały oddziały: Onkologii Ogólnej, Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej, Pododdział Radowy, Pracownia Histopatologii i Zakład Radioterapii. Pierwsze napromieniania wykonywane były przy użyciu dwóch terapeutycznych aparatów rentgenowskich węgierskiej firmy Medicor. W lipcu 1977 roku został oddany do użytku nowy pawilon radioterapii megawoltowej. Zainstalowano w nim aparat kobaltowy Gammatron S80 firmy Siemens, który był darowizną niemieckiej "Caritas" kierowanej przez Pana Stanisława Pawliczka. Pozyskanie aparatu było efektem starań biskupa opolskiego ks. prof. Alfonsa Nossola. W roku 1979 rozpoczęto napromienianie pacjentów przy użyciu przyspieszacza liniowego Neptun 10p (CGR - IBJ Świerk). Aparaturę dozymetryczną zakupiła Opolska Kuria Biskupia. W roku 1986 w zakładzie zainstalowano symulator Polex 10p (ZDAJ Świerk) oraz pierwszy komputerowy system planowania leczenia promieniami. System ten został zakupiony z funduszy zgromadzonych przez Obywatelski Komitet Zwalczania Raka w Opolu.
W roku 1997 został zainstalowany aparat do brachyterapii HDR Gammamed 12i wykorzystujący iryd promieniotwórczy w aplikatorach terapeutycznych. Do leczenia przy pomocy tego aparatu kwalifikowani byli pacjenci z nowotworami oskrzela, przełyku, odbytnicy, mózgu oraz do brachyterapii śródoperacyjnej.

W 1998 roku z Zakładu Radioterapii została wyodrębniona Pracownia Diagnostyki Obrazowej, której kierownikiem został dr Włodzimierz Dębski - specjalista radiologii.

Obecnie:
Obecnie Zakład Radioterapii dysponuje trzema urządzeniami do teleterapii (przyspieszacze liniowe Elekta I i Elekta II, oraz bombą kobaltową - Theratron 1000 E),dwoma symulatorami (Ximatron i Simulix) służącymi do weryfikacji i planowania leczenia jednym urządzeniem do brachyterapii HDR (Microselectron V3) z aparatem rentgenowskim służącym do weryfikacji ułożenia aplikatorów.
Zakład Radioterapii posiada także w pełni wyposażoną modelarnię, w której wykonuje się indywidualne unieruchomienia pacjenta. (zdjęcie)
Używany jest też sprzęt pomocniczy do którego zaliczyć można wycinarkę automatyczną do wykonywania osłon indywidualnych , wannę do rozgrzewania termoplastów, przyrządy do weryfikacji itd.
W Zakładzie Radioterapii znajduje się także Pracownia Fizyki Medycznej zajmująca się komputerowym opracowywaniem planów leczenia, obliczaniem czasu trwania każdego zabiegu, oraz nadzorem nad prawidłowością działania urządzeń i emisją właściwej dawki promieniowania. Wykorzystują do tego specjalistyczną aparaturę dozymetryczną, w skład której wchodzą między innymi różnego rodzaju dozymetry oraz fantomy wodne.
Planowanie leczenia odbywa się przy użyciu zaawansowanych programów komputerowych,
z wykorzystaniem obrazów tomografii komputerowej lub / i rezonansu magnetycznego. Nowoczesny system planowania oparty jest o technikę trójwymiarową (3-D), pozwalająca na precyzyjne zdefiniowanie obszaru napromienianego, przestrzenny dobór wiązek promieniowania i dokładną analizę rozkładu dawki.

 

 

Funkcjonująca linia terapeutyczna jest systemem połączonych ze sobą siecią komputerową,
w pełni zintegrowanych i kompatybilnych aparatów i urządzeń służących do zaplanowania
i przeprowadzenia napromieniania chorych.
Powyższy opis pokazuje jak wiele urządzeń wpływa na sprawną pracę w Zakładzie i jakie zagrożenia mogą powstać, gdy nastąpi awaria któregoś z aparatów. Usuwanie awarii związanych z postojem musi być możliwie szybkie i skuteczne.
Potwierdzeniem kwalifikacji pracowników oraz wysokiej jakości leczenia jest uzyskanie przez Opolskie Centrum Onkologii ( w tym Zakładu Radioterapii) 24 stycznia 2003 roku międzynarodowego certyfikatu jakości ISO 9001:2000 dotyczącego świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych, oraz 30 grudnia 2009 roku certyfikatu akredytacyjnego dla lecznictwa szpitalnego.
Tym samym zapewniamy Państwa, że wszystkie świadczone usługi medyczne przebiegają
w Zakładzie Radioterapii w sposób nadzorowany i na podstawie szczegółowych procedur zapewniających wysoką jakość leczenia. Proces leczenia jest kontrolowany przy użyciu odpowiednich materiałów i urządzeń, które przeszły konieczne kontrole i pomiary.
Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest zapewnienie utrzymania procesów realizowanych przez wszystkich pracowników przygotowujących, realizujących i nadzorujących proces leczenia na poziomie gwarantującym zaspokojenie Państwa oczekiwań.