ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Wiele wynikających z Programu obowiązków i zadań nałożono na administracje: rządową, samorządowe oraz pozarządowe.  Przypomnijmy niektóre z nich dla wyrobienia sobie opinii, jak są one realizowane oraz na ile zostaną zrealizowane…
       Administracja rządowa:  budowa i wdrażanie programów zdrowotnych nakierowanych na tworzenie warunków do aktywnego fizycznie i psychicznie stylu życia osób powyżej 60 roku życia, tworzenie rozwiązań systemowych, umożliwiających opiekę nad osobą starszą i/lub niepełnosprawną w środowisku zamieszkania z (…) zapewnieniem najwyższej z możliwych jakości usług opiekuńczo-leczniczych, tworzenie rozwiązań prawno-administracyjnych, sprzyjających rozwojowi prozdrowotnego stylu życia przez uruchomienie mechanizmów ekonomicznych, skłaniających do zwiększenia podejmowania działań indywidualnych na rzecz aktywności fizycznej, podejmowanie działań na rzecz powszechnego i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych w tym leków dla osób starszych…
       Administracja samorządowa: Umacnianie działań na rzecz stworzenia przyjaznego dla wieku i bezpiecznego środowiska bytowego,  uaktywnienie szkoleń i edukacji osób, które mają bezpośredni wpływ na tworzenie prozdrowotnych zachowań w populacji osób powyżej 50 roku życia, aktywizacja środowisk lokalnych w podejmowaniu działań dla kształtowania zdrowego stylu życia populacji osób powyżej 50 roku życia…
       Organizacje pozarządowe: kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie i ich znaczenia dla jego trwania i możliwości rozwojowych młodszych populacji, wspieranie osób starszych w pełnym udziale w życiu rodzinnym i społecznym, budowanie w środkach masowego przekazu wizerunku aktywnych fizycznie, psychicznie i społecznie osób powyżej 60 roku życia…
       Realizacja NPZ przynieść ma takie korzyści zdrowotne, jak zmniejszenie: liczby niepełnosprawnych w grupie osób powyżej 60 roku życia, liczby zgonów w populacji powyżej 60 roku życia oraz liczby chorych na choroby niezakaźne (a więc także nowotworowe) w populacji powyżej 60. roku życia, a także: wydłużenie liczby lat życia wolnych od wszelkich dolegliwości oraz wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia.
***
          Życie jest piękne i warto się nim cieszyć jak najdłużej. Ale żeby życie cieszyło nas jak najdłużej, nie możemy… tylko żyć, tak, aby jedynie trwać… Długie, zdrowe, świadome, pogodne życie zależy od nas samych, od każdego z osobna. Szczęśliwcy, którzy długowieczność zapisaną mają w genach, bo jakby nie muszą się zbyt mocno o nią starać, nie muszą zaharowywać na siłowni, nie muszą trzymać reżimu ostrej diety, nie muszą drżeć o coraz mniej wydolny układ krążenia… Większość z nas, niestety, na zdrową jesień życia musi sobie zapracować… zdrowym stylem życia: codzienną aktywnością ruchową (niekoniecznie w fitness klubie, na początek niech to będzie szybki, kilkunastominutowy spacer, schody zamiast windy ), właściwym odżywianiem się z przewagą świeżych owoców i warzyw (miejmy to na uwadze podczas wielkanocnych biesiad przy suto zastawionym stole mięsiwem, szynkami, kiełbasami), piciem zdrowej wody, niepaleniem papierosów, nienadużywaniem alkoholu, nieprzesadzaniem z kąpielami słonecznymi. A przede wszystkim – pielęgnowaniem w sobie młodości i pogody ducha, na które nigdy nie jest za późno…
         To prawda, że każdy z nas kiedyś umrze, ale przecież lepiej umrzeć później niż wcześniej…
         Dobre zdrowie dodaje życia do lat. Może warto uznać te słowa za motto swojego życia…. 

          8 kroków do zdrowego starzenia się:

         • aktywność fizyczna
         • dostosowana do wieku dieta
         • ciągłe uczenie się
         • aktywny udział w życiu społecznym
         • praca w wolontariacie
         • korzystanie z nowych technologii
         • dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych
         • życie w niezanieczyszczonym środowisku

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.