ukryj
pokaż

Rejestracja do przychodni:

77 441 6004 - 05

77 441 6007 - 08

Rejestracja: Tomograf / Rezonans:

77 441 6154

e-mail: Mammografia przesiewowa

Home

 

Regulamin1. Za zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przyjmuje się własnoręcznie wypełniony kupon lub inną pisemną deklarację o treści potwierdzającej chęć zerwania z nałogiem palenia tytoniu.

2. Kupony należy przysyłać na adres: Fundacja „Promocja Zdrowia" 00-764 Warszawa, ul.Sobieskiego 110/7

3. Konkurs związany z akcją „Rzuć palenie razem z nami" kończy się 30 listopada 2008 roku

4. Kupony nadesłane po tym terminie automatycznie przechodzą do następnej edycji konkursu.

5. Losowanie nagród odbywa się w obecności powołanego jury.

6. W losowaniu biorą udział kupony - zgłoszenia, zgodnie z zasadą podaną w pkt. l

7. Laureatów nagród wyłania się poprzez losowanie, zaczynając losowanie od nagród ważnych: wylosowane osoby wpisuje się kolejno na listę.

8. Osoby, które wylosowały nagrody losowo zostaną poddane sprawdzeniu wiarygodności złożonego oświadczenia (badanie lekarskie, wywiad środowiskowy).

9. Kupony konkursowe zamieszczane są w wielu periodykach i dziennikach.

10.Nagrodę może otrzymać wylosowana osoba, jeżeli zerwała z nałogiem palenia tytoniu po
terminie ostatniego losowania konkursu.        

11.W przypadku, gdy wylosowana osoba nie spełnia warunków konkursu, nie jest umieszczana na liście laureatów, na jej miejsce przechodzi następna osoba z listy wylosowanych.

12.Laureatem konkursu można być tylko raz.       

13.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji „Promocja Zdrowia" oraz Zakładu Epidemiologii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, ani członkowie ich rodzin.

14. Nie stosuje się zamienników pieniężnych za zdobyte nagrody.

15.Z przebiegu losowania laureatów jury spisuje protokół zawierający listę wylosowanych osób. Nie przewiduje się odwołań od decyzji jury.

16.Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o zdobytych nagrodach.

17.Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.